Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Informacje o projekcie

Nr projektu
2012-1-PL1-LEO03-27950

Tytuł projektu (PL)
"WYMIANA DOŚWIADCZEŃ NAUCZYCIELI I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ"

Tytuł projektu (EN)
„Sharing professional experience of teachers and management staff in the field of vocational adult education with the application of an e-learning platform"

Okres realizacji
01.09.2012 do 31.05.2014 r.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu informuje o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci, Projekty Mobilności VETPRO pt.:

"Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej"

Od września 2012 r. do szkół ponadgimnazjalnych weszła reforma programowa w zakresie kształcenia zawodowego, w obrębie kształconych zawodów zostały wyodrębnione kwalifikacje, które będą certyfikowane w systemie szkolnym. Zmiany te wymuszają na Centrum poszukiwanie nowych rozwiązań edukacyjnych. Doświadczenie zdobyte podczas wymiany na pewno przyniesie wymierne korzyści w postaci innowacyjnych pomysłów organizacji pracy naszej szkoły, wzbogacenia oferty edukacyjnej, podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Udział w wymianie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.

Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi Programu Leonardo da Vinci - ma na celu wspieranie udoskonalania jakości i innowacyjności w systemach, instytucjach i praktykach w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu ułatwienia osobistego rozwoju, zwiększenia szans na zatrudnienie oraz uczestnictwa w europejskim rynku pracy.

Projekt
Projekt "Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej" będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu we współpracy z instytucjami edukacyjnymi:

 • Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement w Wiesau oraz F+U Sachsen gGmbH, w Chemnitz ; Niemcy,
 • Europroyectos Leonardo da Vinci / Granada / Hiszpania,
 • CE.S.I.E - Centro Studi ed Iniziative Europeo w Palermo, Włochy .

W ramach projektu 15-osobowa grupa pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, złożona z przedstawicieli kadry zarządzającej, nauczycieli języków obcych zawodowych (angielskiego i niemieckiego) oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, odbędzie serię tygodniowych wizyt w organizacjach partnerskich.

Harmonogram wizyt

 • Wyjazd grupy I do Hiszpanii - marzec 2013
 • Wyjazd grupy II do Niemiec - czerwiec 2013
 • Wyjazd grupy III do Włoch - październik 2013
 • Wyjazd grupy IV do Niemiec – listopad 2013

Cele projektu

Opisane wizyty mają na celu wymianę doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego między specjalistami z różnych krajów, pracującymi w różnych systemach edukacji. W czasie wizyt nauczyciele i kadra zarządzająca Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zapoznają się ze strukturą organizacyjną i kierunkami kształcenia zawodowego dorosłych w innych państwach Unii Europejskiej oraz z zasadami współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i urzędami pracy w tych krajach; przekażą także analogiczną wiedzę o kształceniu zawodowym w Polsce partnerom zagranicznym. Nauczyciele poznają treści nauczania, metody i środki dydaktyczne stosowane w szkołach zawodowych innych krajów w kształceniu m.in. na kierunku hotelarskim. W szczególności polem ich zainteresowania będzie zastosowanie w tych instytucjach platformy e-learningowej. Z drugiej strony metody nauczania wykorzystywane w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu będą zaprezentowane zagranicznym partnerom. Wymianę doświadczeń umożliwią prezentacje, dyskusje i warsztaty prowadzone podczas zaplanowanych wyjazdów. Kadra zarządzająca oraz nauczyciele szkół zawodowych dla dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu będą także obserwować zajęcia z przedmiotów zawodowych oraz języków obcych zawodowych.

Rezultatem projektu będzie przygotowany przez nauczycieli języka obcego zawodowego 20-godzinny e-learningowy kurs języka angielskiego w hotelarstwie oraz analogiczny kurs języka niemieckiego. Kurs ten zostanie opracowany z wykorzystaniem metod poznanych podczas zagranicznych wizyt, a do jego powstania przyczynią się także wspólne prace, konsultacje i dyskusje z nauczycielami szkół zagranicznych. Ponadto powstanie internetowy słownik terminów stosowanych w hotelarstwie, w języku angielskim i niemieckim. Narzędzia te będą stosowane w praktyce dydaktycznej w zagranicznych szkołach partnerskich, w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz upowszechniane w kraju.

Realizowana w ramach projektu wymiana doświadczeń zaowocuje lepszym dostosowaniem treści kształcenia zawodowego oraz nauczania języka obcego zawodowego do potrzeb rynku pracy i co za tym idzie, słuchaczy, pragnących uzyskać przewagę konkurencyjną na tym rynku. Przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów z lokalnymi instytucjami pracy w Niemczech, Hiszpanii oraz we Włoszech, zapewni możliwość przyszłej współpracy w zakresie odbywania przez słuchaczy Centrum zagranicznych praktyk i staży w ramach nowych projektów.

Cele szczegółowe

 • wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów, metod i koncepcji w kształceniu zawodowym,
 • poznanie niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego systemu szkolnictwa zawodowego,
 • wymiana doświadczeń w dziedzinie szkolnictwa zawodowego,
 • poznanie innowacyjnych technik zarządzania i administracji szkoły
 • poznanie organizacji zewnętrznych egzaminów zawodowych,
 • poznanie programów i systemu organizacji praktyk zawodowych,
 • poznanie zakresu treści programowych przedmiotów zawodowych,
 • poznanie bazy materialnej szkół (środki dydaktyczne, wyposażenie szkół),
 • poszerzenie kompetencji językowych uczestników wymiany
 • poznanie systemu doradztwa zawodowego
 • podniesienie umiejętności z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji zawodowej dorosłych
 • konfrontacja, porównanie polskich standardów edukacji zawodowej dorosłych ze standardami w innych krajach Unii Europejskiej
 • poznanie systemów doskonalenia zawodowego nauczycieli, w szczególności nauki zawodu w odwiedzanych krajach
 • poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Niemiec, Włoch i Hiszpanii
 •  zaprezentowanie naszego dorobku w krajach partnerskich

Projekt skierowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Osoby zainteresowane wyjazdem zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego.

Dokumenty do pobrania

 

Konsorcjum projektu

Koordynator

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Polska

www.cku.torun.pl

Partnerzy

CE.S.I.E - Centro Studi ed Iniziative Europeo, Włochy

www.cesie.org

Europroyectos Leonardo da Vinci, Granada, Hiszpania

www.europroyectosldv.com

F+U Sachsen gGmbH, Niemcy

www.fuu-sachsen.de

Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement Wiesau, Niemcy

www.HoT.bs-wiesau.de

Oficjalna strona projektu: www.cku.torun.pl


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.


Relacje z zagranicznej wymiany

Grupa I: Kordoba/Granada/Andaluzja/Hiszpania

Grupa II: Wiesau/Bawaria/Niemcy

Grupa III: Palermo/Sycylia/Włochy

Grupa IV: Chemnitz/Saksonia/Niemcy

Rezultaty projektu

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca