Program Operacyjny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego"

Źródła finansowania
Europejski Fundusz Społeczny

Czas realizacji
od 1.09.2008 r. do 26.02.2010 r.

Celem Projektu było wdrożenie kształcenia mieszanego prowadzonego w formie tradycyjnej i on-line,w szkołach dla dorosłych w CKU w Toruniu. Ułatwiło to zdobycie wykształcenia średniego lub zawodowego przez osoby, które nie były w stanie uczestniczyć wyłącznie w tradycyjnych formach nauki. W ramach Projektu wyposażono szkołę w nowoczesne materiały dydaktyczne do umieszczenia w formie elektronicznej na platformie edukacyjnej. Projekt wprowadził innowacyjne metody kształcenia.

Grupą docelową Projektu były osoby nieuczące się oraz słuchacze szkół dla dorosłych w wieku od 18 do 64 roku życia, niemogące uczęszczać regularnie na zajęcia, głównie osoby z odległych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego, pracujący w godzinach nauki szkolnej, matki wychowujące dzieci, niepełnosprawni i chorzy, którzy z własnej inicjatywy zgłaszają chęć zdobycia wykształcenia formalnego w szkołach średnich lub policealnych. Projekt w szczególności skierowany był do osób, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły w formie tradycyjnej. Uczestnicy Projektu "Twoja szkoł@ w Centrum" byli słuchaczami CKU w Toruniu.

W Projekcie "Twoja szkoł@ w Centrum" opracowano nowoczesne materiały dydaktyczne w formie odpowiedniej do umieszczenia na platformie e-learningowej Moodle. Dla grupy liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego przygotowano wybrane treści z wszystkich przedmiotów. Natomiast dla szkół policealnych materiały zawarte zostały w blokach przedmiotowych: przedmioty logistyczne, fryzjerskie, informatyczne na kierunku technik informatyk, hotelarskie i turystyczne, prawne, marketing, socjologia i psychologia, ekonomia, statystyka. Przygotowane zasoby składają się z plików tekstowych, dźwiękowych, prezentacji i filmów, zestawów ćwiczeń i zadań oraz testów. Do każdego przedmiotu lub bloku przedmiotowego opracowano szczegółowy informator, będący przewodnikiem dla uczącego się.

Zajęcia internetowe rozpoczęły się w drugim tygodniu nauki w semestrze wiosennym 2008/2009 i trwały do zakończenia Projektu. Każdy przedmiot lub blok przedmiotowy prowadził nauczyciel, specjalista z danej dziedziny. Udostępniał on odpowiednie zasoby uczącym się, monitorował aktywność uczestników, udzielał odpowiedzi i wyjaśnień za pomocą kanałów komunikacyjnych platformy, wspierał uczestników, oceniał zadania, uczestniczył w czatach.

W ramach Projektu zostały opracowane materiały edukacyjne do 13 przedmiotów i 9 bloków przedmiotowych. Projekt przyczynił się do upowszechnienia kształcenia ustawicznego wśród osób dorosłych, ułatwił zdobycie wykształcenia formalnego. Wykorzystanie platformy e-learningowej służyło likwidacji barier komunikacyjnych, zwiększając dostępność do usług edukacyjnych, ponieważ nauka mogła odbywać się w dowolnym miejscu i czasie dogodnym dla wszystkich uczestników Projektu. Ponadto wpłynął na wzrost umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

Po zakończeniu Projektu wszystkie materiały, kursy e-learningowe opracowane w jego ramach, będą nadal wykorzystywane jako wspomaganie kształcenia w formach tradycyjnych w szkołach dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.