Tytuł projektu:

Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”

Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT”

Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Realizator:

Gmina Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 3 257 564,48 zł

Kwota dofinansowania: 2 768 929,80 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), wkład publiczny niepieniężny (15%)

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 

23 października 2017 r.

Termin realizacji:

1.10.2017 r. – 31.05.2020 r.

Opis projektu: 

Cele projektu:

- rozwój doradztwa zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie, wspomaganie szkolnych doradców zawodowych przez dwóch konsultantów zatrudnionych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu;

- zdobywanie dodatkowych uprawnień przez uczniów szkół zawodowych;

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy i staże;

- zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli.

 

Działania:

Projekt jest skierowany jest do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół zawodowych. Zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach oraz stażach. 

 

W projekcie uczestniczy 8 szkół toruńskich:

 

Zespół Szkół Samochodowych – Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa;

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych – Technikum;

Zespół Szkół Technicznych – Technikum;

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Technikum;

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Technikum;

Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum;

Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł. Staże nauczycieli będą trwać 40 godzin. Część kursów prowadzonych będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego (na potrzeby tych kursów Centrum zostanie doposażone w panele operatorskie do nauki programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie), część w szkołach uczestniczących w projekcie, niektóre będą zlecane podmiotom zewnętrznym. 

 

W szkołach działać będą Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną doposażone zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb przeprowadzoną w każdej szkole. W Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego zatrudnieni będą konsultanci - doradcy zawodowi, którzy będą wspierać dyrektorów szkół w przeprowadzeniu diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na tej podstawie opracują we współpracy ze szkołą plan zewnętrznego wsparcia. Będzie on zawierał propozycje działań służących poprawie jakości świadczonych usług. Przy wdrożeniu i realizacji planu wsparcia będzie wykorzystany potencjał i zasoby szkoły. Zaangażowane także będą instytucje zewnętrzne: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, urzędy pracy, agencje head-hunter, przedstawiciele instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego, pracodawcy, przedsiębiorcy. Plan ten będzie realizowany przez doradców zawodowych w każdym SPInKa przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym doradcy-konsultanta.

 

Planowane kursy dla uczniów:

- na piły spalinowe do ścinki drzew, 

- operator koparko-ładowarki,

- na wózki jezdniowe,

- montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych,

- dekarza z uprawnieniami na montaż rusztowań,

- prawa jazdy kat. B,

- kwalifikacji wstępnej dla kierowców,

- barmana,

- baristy,

- operatora maszyn budowlanych,

- CCNA CISCO Exploration,

- CCNA CISCO Security,

- e-urzędnik (zajęcia w szkole),

- eksploatacja urządzeń do 1 kV, 

- spawania MAG i TIG,

- obsługi obrabiarek CNC, 

- florystyczny podstawowy, 

- projektowania krajobrazu, 

- obsługa programu C-GEO,

- AutoCad,

- graficzny zapis konstrukcji w AutoCad,

- instalator sieci światłowodowych,

- mechatronika w robotyce mobilnej, 

- elektronika w robotyce mobilnej, 

- modelów obiektów na potrzeby druku 3D, 

- marketing w Internecie.

 

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne. Ponadto w szkołach rozwinie się doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

Dane kontaktowe realizatora: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

www.cku.torun.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

www.ckptorun.edu.pl

 

 

Ukryj Metryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Grupa docelowa: 

Nauczyciele

Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe

Uczniowie

Tematyka projektu: 

Edukacja

Kształcenie ustawiczne

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Realizator: 

Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.