Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Czas trwania
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 2,5 semestru
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 2,5 semestru

O kwalifikacji ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Słuchacz:

 1. rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej; 
 2. rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne; 
 3. rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny; 
 4. rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
 5. określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego; 
 6. klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów; 
 7. rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy; 
 8. rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; 
 9. określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; 
 10. rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 11. określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; 
 12. rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 13. odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; 

O kwalifikacji ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Słuchacz:

 1. określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
 2. przeprowadza prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych; 
 3. organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
 4. dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;
 5. przeprowadza pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów; 
 6. analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych na podstawie protokołów;
 7. określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; 
 8. przeprowadza prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 9. organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych; 
 10. dobiera przyrządy pomiarowe do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; 
 11. przeprowadza pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów; 
 12. analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; 
 13. określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych; 
 14. lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

Przykładowe przedmioty

 1. Elektrotechnika i elektronika.
 2. Maszyny elektryczne.
 3. Urządzenia  elektryczne.
 4. Instalacje elektryczne.
 5. Prowadzenie działalności  gospodarczej.
 6. Język  angielski  zawodowy.
 7. Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych.
 8. Komputerowe wspomaganie projektowania schematów elektrycznych.
 9. Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych.
 10. Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Przykładowe umiejętności

Zawód technik elektryk przypisany jest do dynamicznie rozwijającego się obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. 

Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu zadań zawodowych do technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej. Stosowanie i dobieranie, jak również instalowanie środków ochrony przeciwporażeniowej należy do typowych zadań technika elektryka. Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową. Z uwagi na wymagania rynku pracy, pracodawców oraz szybko zachodzące zmiany w technologii np. sterowania, zabezpieczeń, technik pomiarowych technik elektryk powinien uaktualniać swoją wiedzę zawodową oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Warto wiedzieć

Do głównych wymagań psychofizycznych technika elektryka należą: rozróżnianie barw, zdolność koncentracji, umiejętność logicznego rozumowania, uzdolnienia techniczne, odpowiedzialność. Praca w tym zawodzie wymaga stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności. Opisywany zawód wykonywany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z energią elektryczną. Technik elektryk znajdzie więc zatrudnienie w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w pionach głównego energetyka, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego i transportu kolejowego, w budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach usługowych oraz biurach projektowych, a także w innych zakładach i przedsiębiorstwach, w których niezbędny jest pracownik o takim wykształceniu. 

Typowe stanowiska pracy dla technika elektryka to: technik do spraw pomiarów, technik ds. obsługi odbiorców, konserwator urządzeń i sprzętu elektrycznego, serwisant sprzętu elektrycznego, elektryk, elektromonter urządzeń rozliczających. Do wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie przez technika elektryka świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz ukończenie kursów bhp. Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odpowiedniego napięcia uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.