Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu jest publiczną placówką edukacji ustawicznej nauczycieli o zasięgu regionalnym, prowadzoną przez Gminę Miasta Torunia, pod nadzorem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Jakość kształcenia

Funkcjonujemy na rynku edukacyjnym od 2001 r. Jako jedna z nielicznych placówek tego typu w kraju od roku 2004 r. posiadamy certyfikat jakości ISO, który zobowiązuje nas do poddawania się corocznemu audytowi. Wychodząc naprzeciw zmianom w systemach certyfikacji z dniem 19.06.2017 roku uzyskaliśmy certyfikat jakości ISO 9001:2015.

 • certyfikat

Równoległym działaniem zmierzającym do udokumentowania wysokiej jakości pracy Ośrodka było dążenie do uzyskania akredytacji. Starania te poprzedziło pozytywne przejście Całościowej Ewaluacji Zewnętrznej Ośrodka potwierdzone Raportem z dnia 25 marca 2016 roku. W dniu 8 lutego 2018 roku. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wydaną decyzją o przyznaniu akredytacji potwierdził, że zapewniamy wykwalifikowaną kadrę; opracowujemy i wdrażamy programy doskonalenia nauczycieli oraz prowadzimy ich ewaluację; prowadzimy działalność informacyjną i upowszechniamy problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zapewniamy nowoczesną bazę dydaktyczną.

W celu utrzymania wysokiej jakości doskonalenia nauczycieli ściśle współpracujemy z MEN, KO, CKE, OKE, ORE z uczelniami wyższymi, uniwersytetami, stowarzyszeniami, fundacjami, poradniami, bibliotekami, kołami naukowymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Rozbudowana oferta

Nasi doradcy są ekspertami, liderami, koordynatorami projektów, autorami programów, podręczników, poradników i innych publikacji. Obejmujemy opieką metodyczną wszystkie typy szkół i placówek oświatowych.

Prowadzimy doradztwo metodyczne i doskonalenie w zakresie wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowania przedszkolnego.

 • Realizujemy kursy nadające kwalifikacje zawodowe, kursy doskonalące, warsztaty tematyczne, szkolenia rad pedagogicznych, konferencje i seminaria, konsultacje dla nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej.
 • Organizujemy konkursy, festiwale, fora, wystawy, wernisaże.
 • Opiniujemy programy własne nauczycieli.
 • Pomagamy dyrektorom w dokonywaniu pogłębionej diagnozy obszarów pracy szkoły / placówki.
 • Wspieramy nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego oraz w realizacji zadań związanych z reformą systemu oświaty oraz postanowień Strategii Rozwoju Miasta Torunia i Województwa w dziedzinie edukacji.
 • Wdrażamy nowe technologie IC, w tym e-learning na platformie Moodle.
 • Upowszechniamy nowatorskie rozwiązania metodyczne i dobre praktyki.
 • Prowadzimy poradnictwo dla nauczycieli i rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Prowadzimy treningi dla rodziców dzieci z ADHD i treningi zastępowania agresji (TZA) dla młodzieży.

Wsparcie edukacji

Doświadczony zespół edukatorów nastawiony jest na ciągłe doskonalenie i poszerzanie własnych kompetencji interdyscyplinarnych. Swą działalnością sprzyjamy integracji lokalnego środowiska oświatowego wokół wspólnych zadań i wyzwań współczesnej edukacji. Naszą ambicją jest skuteczne wspieranie wszystkich nauczycieli w ich dążeniu do doskonalenia warsztatu pracy i rozwoju osobistego.

Ewaluacja

Raport z ewaluacji Ośrodka udostępniony na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty.

TODMiDN na zdjęciach

 • onas_5
 • onas_4
 • onas_3
 • onas_2
 • onas_1

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE