Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Tytuł projektu:

Zaprogramowani – czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki

 

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 "Innowacyjna edukacja"

Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”

Poddziałanie 10.1.2 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT”

 

Realizator:

Lider - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Partner - Gmina Miasta Toruń (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu) 

 

Dane finansowe:

Lider oraz partner:

Koszt całkowity - 600 168,92 zł

Kwota dofinansowania - 570 148,92 zł

Wkład publiczny niepieniężny - 30 020 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

 

Gmina Miasta Toruń:

Koszt całkowity - 492 569,20 zł

Kwota dofinansowania -  463 049,20 zł

Wkład publiczny niepieniężny - 29 520 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 

30 listopada 2017 r.

 

Termin realizacji:

1.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

 

Opis projektu: 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, rozwinięcie kreatywności i umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów pierwszego etapu edukacyjnego i klas VII siedmiu toruńskich szkół podstawowych, poprzez wyposażenie pracowni i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z programowania.

 

Projekt obejmie 7 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń: SP nr 1, SP nr 13, SP nr 15, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 33. W projekcie wezmą udział uczniowie wszystkich oddziałów klas pierwszych tych szkół (w SP nr 33 oddziały klasy drugiej) oraz jeden oddział z każdej szkoły na poziomie klasy siódmej. Nauczyciele oraz uczniowie tych oddziałów będą uczestnikami projektu.

 

Dla szkół zostaną zakupione roboty (dla klasy I) i zestawy klocków do programowania (dla klasy VII). Planuje się szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem zasobów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych z robotyki, a także z programowania. W projekcie zostaną opracowane także programy zajęć i scenariusze ułatwiające prowadzenie zajęć z robotami i klockami na różnych zajęciach edukacyjnych.

 

Planowane rezultaty:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 382.

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 239.

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych  – 7.

 

Dane kontaktowe realizatora: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

www.cku.torun.pl

 

 

Ukryj Metryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Grupa docelowa: 

Nauczyciele

Uczniowie

Tematyka projektu: 

Edukacja

Realizator: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca