Drukuj
Kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 368
Oznaczenie sprawy: CKU-DG 39/2019/EFS

Dostawa: część 1: sprzętu komputerowego; część 2: zestawów prototypowania dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga ! W dniu 26 września 2019r. nastąpiła zmiana SIWZ: na 1 stronie dodany został identyfikator postępowania w Miniportalu UZP.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: komputery PC – łącznie 27 szt., komputery przenośne 43 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Pytanie 3. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Pytanie 4. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? 

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedzi:

1. Tak.

2. Oprogramowanie może, lecz nie musi być zainstalowane. Często producenci komputerów dokonują wstępnej instalacji systemów operacyjnych na  komputerach.

3. Tak.

4. Ze względów organizacyjnych mogłoby być trudne szczegółowe sprawdzenie takiej liczby komputerów podczas samego odbioru sprzętu. Niemniej Zamawiający przewiduje weryfikację sprzętu i oprogramowania, już po jego otrzymaniu.

5. Tak.

Pytanie nr 2:

W załączniku do SWIZ nr 5a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia - sprzęt komputerowy, Zamawiający przedstawił zestawienie i wymagane parametry techniczne dla listy 31 urządzeń, które nie zostały podzielone i sklasyfikowane jako:

sprzęt komputerowy: zestawy komputerowe, dyski twarde, tablety karty pamięci, laptopy, drukarki

oraz

sprzęt audiowizualny: monitory interaktywne, elektryczne ekrany projekcyjne, projektory, tablice interaktywne z projektorami, wizualizery.

Pytanie: Powołując się na zapisy Prawa Zamówień Publicznych dotyczące przeprowadzenia postępowania przez Zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i nie ograniczania liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w prowadzonym postępowaniu, poprzez zapisy Zamawiającego o niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych, składam pytanie:

Czy Zamawiający zmieni treść ogłoszenia i opisze przedmiot zamówienia z podziałem na 3 części:

Część 1: sprzęt komputerowy

Część 2: sprzęt audiowizualny

Cześć 3: zestawy prototypowania

co w konsekwencji będzie skutkować udzieleniem zamówienia w 3 częściach, a tym samym nie będzie ograniczać konkurencji i liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w prowadzonym postępowaniu?

Uzasadnienie

Aktualna treść ogłoszenia o zamówieniu poprzez niczym nieuzasadnione zaniechanie podziału na części – wbrew praktyce i racjonalności ekonomicznej – zupełnie ogranicza konkurencję. Zamawiający w ten sposób ograniczył dostęp do zamówienia wykonawcom, którzy nie są w stanie złożyć oferty na całe zamówienie.

Brak podziału zamówienia na części nie dopuszcza do udziału w postępowaniu podmiotów specjalizujących się od wielu lat w dostawach dla sektora edukacji, które chcą złożyć oferty tylko na umieszczone w opisie (pkt 2, 7, 20, 23, 29) - monitory interaktywne, elektryczne ekrany projekcyjne, projektory, tablice interaktywne z projektorami, wizualizery, których oferty byłyby korzystniejsze cenowo dla Zamawiającego niż w całościowej ofercie, która jest aktualnie opisana jako przedmiot zamówienia.

Tym samym nie ma racjonalnej podstawy do przyjęcia twierdzenia, że jedynie uzyskanie całości zamówienia od wykonawców składających całościowe oferty zapewni prawidłową realizację zamówienia. Powołujemy również się w naszym uzasadnieniu na zasady zachowania uczciwej konkurencji jak i zasady gospodarności środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości na etapie obecnie trwającego postępowania dokonania zmiany w postaci podziału zamówienia na dodatkowe części ze względu na ograniczenia DUUE. Jeśli jednak obecnie trwające postępowanie nie zakończy się wyłonieniem Wykonawcy, wówczas Zamawiający uwzględni ten wniosek.

Dokumenty do pobrania:

 1. SIWZ.
 2. Ogłoszenie opublikowane w DUUE.
 3. Załącznik nr 1: formularz ofertowy.
 4. Załącznik nr 2: JEDZ.
 5. Załącznik nr 3: Oświadczenie.
 6. Załącznik nr 4: Wykaz dostaw.
 7. Załącznik nr 5a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia.
 8. Załącznik nr 5b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia.
 9. Załącznik nr 6a: Wzór umowy dla części 1 zamówienia.
 10. Załącznik nr 6b: Wzór umowy dla części 2 zamówienia.
 11. Załącznik nr 7: Oświadczenie.
 12. Klucz Publiczny do złożenia oferty w Miniportalu UZP.
 13. Ogłoszenie - informacja o unieważnieniu postępowania (25.10.2019r.).