Oznaczenie sprawy: CKU-DG 09/2020/EFS

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pomocy dydaktycznych wraz z instruktażem z zakresu obsługi stanowisk i szkoleniem z metodyki wykorzystania stanowisk dydaktycznych w procesie nauczania, w ramach projektów "Bliżej pracodawcy" oraz "Wszechstronny absolwent 2", współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
 4. Załącznik nr 2 - JEDZ.
 5. Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.
 6. Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.
 7. Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia.
 8. Załącznik nr 6 - wzór umowy.
 9. Klucz publiczny służący do zaszyfrowania oferty w Miniportalu.
Oznaczenie sprawy: CKU-DG 06/2020/ZD

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na dokonanie badania przeciwpożarowego oraz badania instalacji.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie.
 2. Formularz ofertowy.
Oznaczenie sprawy: CKU-DG 04/2020/ZD

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu.

Uwaga - zmienił się opis kosztorysu ślepego w cz.I, oraz dodano kosztorys ślepy części I,II,III łącznie.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie.
 2. Formularz ofertowy.
 3. Kosztorys ślepy - część I.
 4. Kosztorys ślepy - część II.
 5. Kosztorys ślepy - część III.
 6. Kosztorys ślepy - łącznie.
 7. Ogłoszenie - otwarcie ofert (27.03.2020r.).
 8. Ogłoszenie - ocena ofert (30.03.2020r.).
Oznaczenie sprawy: CKU-DG 06/2020/EFS/ZD

Uwaga ! Z powodów wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na wcześniejszym etapie, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa zawodowego dla 70 uczestników projektu "Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania: 

Czy usługa przez dofinansowanie ze środków europejskich będzie zwolniona z podatku VAT?

Odpowiedź: Nie leży w kompetencjach Zamawiającego ocena, na jakich zasadach Wykonawca wystawia fakturę.


 Czy liczba 70 osób jest pewna, czy ilość może się zmniejszyć ?

Odpowiedź: Tak - liczba może się zmniejszyć, 70 osób jest to maksymalna liczba osób. 


Jeśli może się zmniejszyć to czy istnieje minimalna ilość osób która z pewnością weźmie udział w programie?

Odpowiedź: Nie ma minimalnej liczby osób - Zamawiający zakłada, że rekrutacja do projektu się powiedzie i że pośrednictwem pracy objętych zostanie 70 osób, ale w skrajnie niekorzystnym przypadku możliwa jest nawet rezygnacja Zamawiającego z kontynuacji realizacji projektu w przypadku niewystarczających postępów w rekrutacji.


Na podstawie obowiązujących przepisów, usługi dofinansowane z projektów unijnych w wysokości równej lub przekraczającej 80% , podlega zwolnieniu z wyżej wymienionej daniny. Niestety my jako potencjalny Wykonawca nie posiadamy informacji, ponieważ nie wynika ona bezpośrednio z zapisów ogłoszenia.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy usługa ta jest zwolniona z podatku VAT poprzez dofinansowanie z UE w wysokości równej lub przekraczającej 80 %.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zaplanowane do realizacji usługi doradztwa zawodowego są dofinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zamawiający podtrzymuje stanowisko w odniesieniu do rozstrzygnięcia kwestii podatku VAT, bowiem nie leży w kompetencjach Zamawiającego ocena, na jakich zasadach Wykonawca wystawia fakturę.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie.
 2. Formularz ofertowy.
 3. SIWZ.
 4. Wzór umowy.
 5. Protokół.
Oznaczenie sprawy: CKU-DG 02/2020/EFS

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektów "Wszechstronny absolwent 2" oraz "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga ! W dniu 3.03.2020r. zmianie uległa treść załącznika nr 5b. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert: 15.04.2020 r. godz. 1000 (składanie ofert) i 15.04.2020 r. godz. 1015 (otwarcie ofert).

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 30.03.2020r.
 4. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
 5. Załącznik nr 2 - JEDZ.
 6. Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.
 7. Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.
 8. Załącznik nr 5a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1.
 9. Załącznik nr 5b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2.
 10. Załącznik nr 5c - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3.
 11. Załącznik nr 5d - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4.
 12. Załącznik nr 5e - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5.
 13. Załącznik nr 5f - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 6.
 14. Załącznik nr 6 - wzór umowy.
 15. Klucz publiczny służący do zaszyfrowania oferty w Miniportalu.
 16. Ogłoszenie  - informacja z otwarcia ofert (15.04.2020r.).
 17. Ogłoszenie o unieważnieniu części 6 zamówienia (11.05.2020r.).
 18. Ogłoszenie - ocena ofert (28.05.2020r.).
 19. Ogłoszenie - unieważnienie czynności wyboru oferty (3.06.2020r.).

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania. Kliknij poniżej przycisk 'Czytaj więcej', aby rozwinąć.