Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Formularz zgłoszenia na doskonalenie wewnątrzszkolne dla rad pedagogicznych, zespołów nauczycielskich, sieci

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane !

Informacje o szkoleniu
Dane placówki
Szczegóły

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń, w ramach którego działa Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem: Sylwia Słomińska-Buńka, email: rodo1@tcuw.torun.pl, adres korespondencyjny: Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na poszczególne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31sierpnia danego roku szkolnego, w którym obowiązywała oferta na proponowane szkolenia.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CKU TODMiDN. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Powered by BreezingForms

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE