Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

"Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka."

J. Ruskin

Opracowano na podstawie materiałów wypracowanych przez doradców metodycznych i pracowników CKU TODMIDN.

Podstawę opracowania koncepcji pracy Ośrodka stanowiły:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz 2572 z póź.zm)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 poz. 977 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr. 200 poz 1537 z późn. zm., tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz 1041)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 poz. 7)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U.2015 poz 1214)
 • Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 18 grudnia 2006 roku ws kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE Seria L nr 394 z 30.12.2006 r.)
 • Założenia i kierunki polityki oświatowej państwa ogłaszane przez MEN w poszczególnych latach
 • Strategia województwa kujawsko - pomorskiego do roku 2020 (Załącznik do uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r.)
 • Wytyczne organów prowadzących placówki oświatowe
 • Raport z ewaluacji wewnętrznej placówki
 • Raport z badania potrzeb doskonalenia nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ( …) oraz CKU TODMiDN dla nauczycieli objętych opieką
 • Podstawowe wartości wyznaczające strategię funkcjonowania CKU TODMiDN

Analiza naszych zasobów

Mocne strony

 • Profesjonalna, kreatywna kadra doskonaląca swoją wiedzę i umiejętności, poszerzająca swoje kompetencje przedmiotowe i ponadprzedmiotowe
 • Doradcy są ekspertami i autorami opracowań o zasięgu ogólnopolskim: programów nauczania, podręczników, obudowy dydaktycznej do podręczników, recenzji, materiałów metodyczno-dydaktycznych na platformie Moodle „E-doradztwo”
 • Bogata oferta form doskonalenia zawodowego dostosowana do potrzeb nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek gwarantowana certyfikatem ISO 9001:2008
 • Dogodna lokalizacja placówki w centrum miasta z miejscami parkingowymi wraz z dobrym wyposażeniem technicznym, bazą noclegowo-gastronomiczną, wydawnic-twem i poligrafią, dużą liczbą sal dydaktycznych
 • Dobra atmosfera sprzyjająca pracy w zespole

Obszary do rozwoju

 • Współpraca z JST w aspekcie podejmowania wspólnych działań w zakresie doskonalenia nauczycieli
 • Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, ośrodkami doradztwa i doskonalenia zawodowego
 • Oferta edukacyjna dla dyrektorów szkół i placówek w obszarze zarządzania
 • Realizacja projektów europejskich, unijnych i przedsięwzięć o zasięgu ponadregionalnym
 • Objęcie szkół kompleksowym wsparciem, tworzenie nowych sieci współpracy, kursów e – learningowych, blended learningowych, przedmiotowych i problemowych kursów dla nauczycieli na platformie Moodle
 • Doradca metodyczny w zakresie techniki, doradztwa zawodowego i osobistego
 • Współpraca z mediami, kreowanie wizerunku placówki i reklamy w mediach
 • Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Katalog dostawców usług z zewnątrz (eksperci zewnętrzni)
 • Akredytacja
 • Objęcie opieką szkół i placówek z terenu powiatu aleksandrowskiego i radziejowskiego
 • Prowadzenie szkoleń w ramach wojewódzkich zadań edukacyjnych zlecanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Szanse

 • Pozyskanie doradców metodycznych w specjalnościach niefunkcjonujących w Ośrodku celem wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz rozszerzania zasięgu działania Ośrodka
 • Wzbogacenie oferty kursów e - learningowych i blended learningowych w celu poszerzenia grona odbiorców i obniżenia kosztów oferty
 • Utworzenie dodatkowych e-kursów przedmiotowych i problemowych na platformie Moodle w celu wykorzystania ich w pracy z nauczycielami (sieci współpracy i samokształcenia)
 • Unowocześnienie wyposażenia i bazy dydaktycznej Ośrodka w środki multimedialne i technologię IT w celu uatrakcyjnienia szkoleń dla nauczycieli
 • Rozwijanie współpracy w ramach przedmiotowego i kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych
 • Rozwijanie różnych form pracy zespołowej
 • Współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi, naukowymi
 • Uzyskanie akredytacji Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • Promocja Ośrodka w mediach

Misja CKU TODMiDN

Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Wizja CKU TODMiDN

Realizując koncepcję pracy CKU TODMiDN będziemy:

 • Wspierać nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, pracowników szkół i placówek oświatowych w planowaniu, realizacji i ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Wspomagać szkoły w zakresie zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem placówek o niskich wskaźnikach ewaluacji zewnętrznej.
 • Wspomagać we wprowadzaniu trwałych zmian jakościowych w pracy szkół i placówek, i przeprowadzaniu ich przez zmianę zgodnie z oczekiwaniami rodziców i środowiska lokalnego z korzyścią dla dzieci i młodzieży
 • Rozwijać wiedzę i umiejętności metodyczne, merytoryczne i wychowawcze, kompetencje kluczowe klientów Ośrodka w zakresie ich potrzeb. Rozwijać pracę zespołową nauczycieli oraz wspierać kreatywność i innowacyjność szkół i placówek
 • Koordynować działania danej szkoły/placówki, szanując jej podmiotowość i autonomiczność
 • Stosować podejście systemowe uwzględniając popyt i podaż na usługi edukacyjno-szkoleniowe
 • Współpracować z instytucjami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi, samorządowymi, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i innymi działającymi w środowisku lokalnym, o zasięgu krajowym i zagranicznym
 • Wykorzystywać fundusze unijne
 • Promować ideę uczenia się przez całe życie

Program działań

1. Realizacja koncepcji pracy.

 • Doradcy metodyczni i pracownicy CKU TODMiDN pracują nad koncepcją Ośrodka
 • Doradcy metodyczni i pracownicy CKU TODMiDN znają i utożsamiają się z koncepcją Ośrodka
 • Koncepcja jest monitorowana, ewaluowana i modyfikowana zgodnie z przepisami prawa i oczekiwaniami klientów Ośrodka

2. Organizowanie procesów w sposób sprzyjający rozwojowi odbiorcy.

 • Przygotowanie rocznego planu pracy uwzględniającego priorytety polityki oświatowej państwa, Kuratorium Oświaty oraz potrzeby klientów
 • Stosowanie różnych form i metod pracy oraz innowacyjnych rozwiązań
 • Wykorzystywanie wniosków i rekomendacji z badań potrzeb oraz oczekiwań klientów
 • Opracowanie oferty edukacyjnej
 • Przygotowanie konferencji, seminariów, konsultacji zespołowych i indywidualnych, warsztatów, kursów oraz szkoleń dla rad pedagogicznych
 • Organizowanie kompleksowego wsparcia dla szkół i placówek, tworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń
 • Ewaluacja przeprowadzonych form doskonalenia i ich modyfikacja na podstawie wniosków ewaluacyjnych
 • Cykliczna aktualizacja oferty szkoleniowej - reagowanie na bieżące potrzeby szkół i placówek

3. Zaspokajanie potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty Ośrodka.

 • Rozpoznawanie potrzeb klientów i ich realizacja poprawiająca efektywność pracy
 • Zapewnienie wszystkim klientom równego dostępu do oferty Ośrodka
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji podstawy programowej
 • Wspieranie nauczycieli i zespołów przedmiotowych w przygotowaniu uczniów/słuchaczy do egzaminów zewnętrznych
 • Realizacja konferencji, seminariów, konsultacji zespołowych i indywidualnych, warsztatów, kursów oraz szkoleń dla rad pedagogicznych
 • Prowadzenie kompleksowego wsparcia szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia
 • Propagowanie dobrych praktyk
 • Wspieranie innowacji i ciekawych inicjatyw
 • Wykorzystanie różnych metod np.: mediacji, coachingu, tutoringu
 • Wspomaganie nauczycieli w uzyskaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego
 • Diagnozowanie potrzeb danej placówki poprzez elektroniczną ankietę zamieszczoną na stronie Ośrodka

4. Współpraca nauczycieli i innych osób w realizacji procesów edukacyjnych Ośrodka.

Doradcy metodyczni i pracownicy CKU TODMiDN:

 • współpracują ze sobą w zakresie realizacji planu pracy Ośrodka
 • doskonalą zakres i formy współpracy w zakresie planu pracy Ośrodka
 • pracują w zespołach zadaniowych i pracowniach przedmiotowych
 • współpracują w organizacji konferencji i szkoleń
 • tworzą sieci współpracy i samokształcenia
 • rozwijają umiejętności pracy w grupie/zespole

5. Promowanie wartości edukacji.

 • Prowadzenie działań w kierunku promocji i wspierania uczenia się przez całe życie
 • Prowadzenie e-doradztwa (sieci przedmiotowe i problemowe)
 • Opiniowanie nauczycielskich programów autorskich, innowacji pedagogicznych
 • Propagowanie dobrych przykładów praktyk nauczycielskich
 • Organizowanie przedsięwzięć i projektów o zasięgu miejskim, wojewódzkim i międzynarodowym
 • Organizowanie i współorganizowanie konkursów, udział w pracach komisji, jury
 • Przygotowywanie listów gratulacyjnych dla nauczycieli dzielących się swoim doświadczeniem i warsztatem pracy
 • Wydawanie opinii o pracy nauczycieli na wniosek zainteresowanych
 • Inicjowanie działań związanych z aktualnymi wydarzeniami z życia społecznego, lokalnego

6. Wykorzystanie zasobów placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 • Rozpoznawanie potrzeb i współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju
 • Współpraca z instytucjami miejskimi, samorządowymi, oświatowymi, naukowymi np.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biblioteką Pedagogiczną
 • Przygotowywanie wspólnej oferty z instytucjami, m.in. UMK, Młyn Wiedzy, muzea, CSW, teatry, kina, Ogród Zoobotaniczny, PAH, Szkoła Leśna na Barbarce

7. Planowanie pracy z uwzględnieniem wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Prowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie skuteczności pracy Ośrodka
 • Wykorzystywanie wyników badań ewaluacyjnych do modyfikacji planu pracy Ośrodka
 • Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wdrażanie rekomendacji
 • Opracowanie oferty form doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Uwzględnianie potrzeb nauczycieli wynikających z badań prowadzonych przez Kuratorium Oświaty
 • Uwzględnianie w planach pracy wniosków z badań CKE, OKE i PISA

8. Zarządzanie placówką.

 • Zarządzanie CKU TODMiDN jest zgodne z przyjętą koncepcją pracy
 • W procesie zarządzania uwzględnia się wnioski z nadzoru pedagogicznego i zadania wynikające z przepisów prawa
 • Zarządzanie CKU TODMiDN służy podnoszeniu jakości pracy i rozwoju Ośrodka
 • Umożliwienie uczestnictwa w szkoleniach i doskonalenia się doradcom metodycznym
 • Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez doradców metodycznych

Ewaluacja problemowa - kryteria sukcesu

CKU TODMIDN jest wiodąca placówką doskonalenia nauczycieli w regionie:

 • Jesteśmy blisko nauczycieli (co najmniej 30% nauczycieli ze szkół i placówek objętych opieką korzysta z oferty Ośrodka)
 • Posiadamy szeroki zasięg oddziaływań (liczba porozumień nie ulega zmniejszeniu)
 • Dostosowujemy ofertę Ośrodka do potrzeb klienta (realizacja co najmniej 10 form spoza zaplanowanej oferty w roku szkolnym)
 • Realizujemy szkoleniowe rady pedagogiczne (wzrost liczby szkoleń o co najmniej 5% w okresie trzyletnim)
 • Nauczyciele korzystają z e-doradztwa (wzrost liczby użytkowników o co najmniej 5% w okresie trzyletnim)
 • Nauczyciele pracują w sieciach współpracy i samokształcenia (wzrost liczby użytkowników o co najmniej 5% w okresie trzyletnim)
 • Corocznie 100% doradców i pracowników Ośrodka doskonali swoją wiedzę i umiejętności przedmiotowe i ponadprzedmiotowe (poświadczonych certyfikatem lub zaświadczeniem)

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE