Oznaczenie sprawy: CKU-DG 47/2019/EFS

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu dla kandydatów na instruktora nauki jazdy dla uczestników projektu "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga !

W dniu 5 listopada 2019r. dokonano zmian w: ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załączniku nr 1 - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, załączniku nr 2 - formularzu ofertowym, załączniku nr 5 - wzorze umowy.

W dniu 6 listopada 2019r. dokonano kolejnej zmiany w załączniku nr 1 - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.
 5. Załącznik nr 3 - oświadczenie.
 6. Załącznik nr 4 - oświadczenie.
 7. Załącznik nr 5 - wzór umowy.
Oznaczenie sprawy: CKU-DG 44/2019/EFS-ZD

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli szkolnych i biurowych w ramach projektu "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie.
 2. Specyfikacja.
 3. Formularz ofertowy.
 4. Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert (8.10.2019r.).
 5. Ogłoszenie - informacja z oceny ofert (8.10.2019r.).
Oznaczenie sprawy: CKU-DG 39/2019/EFS

Dostawa: część 1: sprzętu komputerowego; część 2: zestawów prototypowania dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga ! W dniu 26 września 2019r. nastąpiła zmiana SIWZ: na 1 stronie dodany został identyfikator postępowania w Miniportalu UZP.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: komputery PC – łącznie 27 szt., komputery przenośne 43 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Pytanie 3. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Pytanie 4. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? 

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedzi:

1. Tak.

2. Oprogramowanie może, lecz nie musi być zainstalowane. Często producenci komputerów dokonują wstępnej instalacji systemów operacyjnych na  komputerach.

3. Tak.

4. Ze względów organizacyjnych mogłoby być trudne szczegółowe sprawdzenie takiej liczby komputerów podczas samego odbioru sprzętu. Niemniej Zamawiający przewiduje weryfikację sprzętu i oprogramowania, już po jego otrzymaniu.

5. Tak.

Pytanie nr 2:

W załączniku do SWIZ nr 5a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia - sprzęt komputerowy, Zamawiający przedstawił zestawienie i wymagane parametry techniczne dla listy 31 urządzeń, które nie zostały podzielone i sklasyfikowane jako:

sprzęt komputerowy: zestawy komputerowe, dyski twarde, tablety karty pamięci, laptopy, drukarki

oraz

sprzęt audiowizualny: monitory interaktywne, elektryczne ekrany projekcyjne, projektory, tablice interaktywne z projektorami, wizualizery.

Pytanie: Powołując się na zapisy Prawa Zamówień Publicznych dotyczące przeprowadzenia postępowania przez Zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i nie ograniczania liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w prowadzonym postępowaniu, poprzez zapisy Zamawiającego o niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych, składam pytanie:

Czy Zamawiający zmieni treść ogłoszenia i opisze przedmiot zamówienia z podziałem na 3 części:

Część 1: sprzęt komputerowy

Część 2: sprzęt audiowizualny

Cześć 3: zestawy prototypowania

co w konsekwencji będzie skutkować udzieleniem zamówienia w 3 częściach, a tym samym nie będzie ograniczać konkurencji i liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w prowadzonym postępowaniu?

Uzasadnienie

Aktualna treść ogłoszenia o zamówieniu poprzez niczym nieuzasadnione zaniechanie podziału na części – wbrew praktyce i racjonalności ekonomicznej – zupełnie ogranicza konkurencję. Zamawiający w ten sposób ograniczył dostęp do zamówienia wykonawcom, którzy nie są w stanie złożyć oferty na całe zamówienie.

Brak podziału zamówienia na części nie dopuszcza do udziału w postępowaniu podmiotów specjalizujących się od wielu lat w dostawach dla sektora edukacji, które chcą złożyć oferty tylko na umieszczone w opisie (pkt 2, 7, 20, 23, 29) - monitory interaktywne, elektryczne ekrany projekcyjne, projektory, tablice interaktywne z projektorami, wizualizery, których oferty byłyby korzystniejsze cenowo dla Zamawiającego niż w całościowej ofercie, która jest aktualnie opisana jako przedmiot zamówienia.

Tym samym nie ma racjonalnej podstawy do przyjęcia twierdzenia, że jedynie uzyskanie całości zamówienia od wykonawców składających całościowe oferty zapewni prawidłową realizację zamówienia. Powołujemy również się w naszym uzasadnieniu na zasady zachowania uczciwej konkurencji jak i zasady gospodarności środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości na etapie obecnie trwającego postępowania dokonania zmiany w postaci podziału zamówienia na dodatkowe części ze względu na ograniczenia DUUE. Jeśli jednak obecnie trwające postępowanie nie zakończy się wyłonieniem Wykonawcy, wówczas Zamawiający uwzględni ten wniosek.

Dokumenty do pobrania:

 1. SIWZ.
 2. Ogłoszenie opublikowane w DUUE.
 3. Załącznik nr 1: formularz ofertowy.
 4. Załącznik nr 2: JEDZ.
 5. Załącznik nr 3: Oświadczenie.
 6. Załącznik nr 4: Wykaz dostaw.
 7. Załącznik nr 5a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia.
 8. Załącznik nr 5b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia.
 9. Załącznik nr 6a: Wzór umowy dla części 1 zamówienia.
 10. Załącznik nr 6b: Wzór umowy dla części 2 zamówienia.
 11. Załącznik nr 7: Oświadczenie.
 12. Klucz Publiczny do złożenia oferty w Miniportalu UZP.
 13. Ogłoszenie - informacja o unieważnieniu postępowania (25.10.2019r.).

 

Oznaczenie sprawy: CKU-DG 43/2019/EFS

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu gastronomicznego w ramach projektu "Wszechstronny absolwent 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga ! W dniu 1.10.2019r. nastąpiła zmiana w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: na stronie nr 5, w punkcie 13.1 poprawiony został termin otwarcia ofert.

Pytania i odpowiedzi:


Podane w specyfikacji urządzenia: Kuchnia gazowa 5 palnikowa oraz elektryczna 4 palnikowa mają wymagany okres gwarancji 24mcy. Są to urządzenia AGD i nie nadają się do użytkowania w kuchniach o profilu gastronomicznym tylko w domu. Z uwagi na stopień eksploatacji w punkcie o profilu gastronomiczno-hotelarskim żaden producent sprzętu AGD nie udziela gwarancji na taki sprzęt. Czy możliwe jest zaproponowanie urządzeń na zrównoważonym poziomie za zachowaniem wymaganych parametrów (poza klasa A która od razu wskazuje że jest to sprzęt domowy)  ale przeznaczone do użytkowania w punktach gastronomicznych i gdzie jest możliwa gwarancja 12 mcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje skrócenia terminu gwarancji, bez względu na stopień eksploatacji urządzeń. Nadmieniamy że gwarancji na mocy podpisanej umowy udziela Wykonawca, a nie producent sprzętu.


Kontynuując złożone zapytanie chcemy wyjaśnić, że w sytuacji kiedy sprzęt AGD jest eksploatowany poza gospodarstwem domowym nie jest w ogóle objęty gwarancją producenta. Po prostu jest to sprzęt, który się nie nadaje. Jako wykonawca musielibyśmy przejąć obowiązki a z uwagi na to, że często takie urządzenia się psują koszty napraw byłyby znaczne. Doliczając je do wyceny obniżamy konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: Zamawiany sprzęt jest przeznaczony do działalności dydaktycznej, więc Zamawiający musi zabezpieczyć w sposób rzetelny warunki dostawy i gwarancji. W przeciwnym przypadku Zamawiający ryzykuje nie tylko popsuciem sprzętu, lecz daleko idącymi tego konsekwencjami jak:

 • niemożność przeprowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • konieczność zmiany harmonogramu zajęć ze względu na awarie sprzętu,
 • ryzyko cofnięcia dotacji środków Unii Europejskiej, z których dostawa ta jest współfinansowana, w przypadku nienależytego zabezpieczenia możliwości przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.

Reasumując obowiązkiem każdego Wykonawcy jest zaoferowanie sprzętu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego. Oszacowanie potencjalnych kosztów obsługi gwarancyjnej jest jednym z elementów wyceny oferty przez Wykonawcę. Warunki gwarancji mogą być w sposób szeroki kształtowane i określane przez Zamawiającego i obowiązują wszystkich Wykonawców chcących wziąć udział w przetargu.


PROSZĘ o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące specyfikacji wyposażenia

Poz. 5   Piec konwekcyjny:

 • piec ma być wyposażony w stację zmiękczającą wodę – czy ma to być zmiękczacz „butelkowy”, półautomatyczmy, automatyczny a może zestaw filtrów wymiennych?
 • proszę doprecyzować/ określić zestaw pojemników do pieca – rodzaj i ilość

Poz. 9   Blender:

 • wg opisu zamawiacie Państwo sam napęd bez ramienia miksującego – a bez niego blender będzie bezużyteczny, proszę o dobór ramienia lub informację, że dostawa ma być bez tegoż ramienia.

Poz. 11   Ekspres do kawy:

 • wg opisu zamawiacie Państwo sam ekspres do kawy, 
 • pytanie a gdzie do niego młynek do mielenia kawy i zestaw zmiękczający wodę, jeżeli młynek ma być również dostarczony to proszę o informację czy ma to być wersja mieląca kawę bezpośrednio do kolby czy też do zbiornika. Jeżeli ma być zestaw zmiękczający wodę to czy ma to być zestaw- głowica, wkład filtrujący i licznik czy tez inne rozwiązanie.

Odpowiedź: 

Poz. 5 Piec konwekcyjno-parowy

 • Piec konwekcyjno-parowy powinien być wyposażony w manualny zmiękczacz do wody,
 • Zestaw pojemników do pieca: 2 pojemniki do pieczenia, 2 pojemniki do gotowania, 1 pojemnik do smażenia dostosowane wielkością do pieca.

Poz. 9 Bender

 • W zestawie oprócz napędu powinno być ramię miksujące wykonane ze stali nierdzewnej, podana waga samego napędu jest jedynie orientacyjna mająca za zadanie określenie wielkości zamawianego urządzenia.

Poz. 11 Ekspres do kawy

 • Zamawiamy sam ekspres do kawy.

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące postępowania;

1. Dotyczy pkt 14 SIWZ - Zamawiający punktuje Termin dostawy oraz czas reakcji serwisowej. Nie określił jednak ani w jednym ani w drugim przypadku  punktowanego zakresu terminu dostawy, jak i punktowanego zakresu ilości dni reakcji serwisowej. Zgodne z PZP Zamawiający jest zobowiązany odpowiednio określić jaki czas i w jaki sposób jest punktowany. Proszę o odpowiednie uzupełnienie.

Odpowiedź dotycząca pkt. 14 SIWZ: punktacja za termin dostawy oraz czas reakcji serwisowej będą wyliczane według wzorów poniżej.

a) Termin dostawy

                                              najkrótszy termin dostawy

termin dostawy = -------------------------------------------------------- x 100 x znaczenie kryterium tj. 20%

                                         termin dostawy oferty badanej

Opis: termin dostawy równa się najkrótszy podany przez oferentów termin dostawy dzielony przez  termin dostawy oferty badanej pomnożony przez 100 i pomnożony przez 20%.

b) Czas reakcji serwisowej

                                            najkrótszy czas reakcji serwisowej

czas reakcji serwisowej =  ---------------------------------------------- x 100 x znaczenie kryterium tj. 20%

                                         czas reakcji serwisowej oferty badanej

Opis: czas reakcji serwisowej równa się najkrótszy podany przez oferentów czas reakcji serwisowej dzielony przez  czas reakcji serwisowej oferty badanej pomnożony przez 100 i pomnożony przez 20%.

Zamawiający wymaga w formularzu ofertowym podanie terminu dostawy i czasu reakcji serwisowej w dobach co pozwoli w prosty sposób dokonać działań matematycznych zgodnie z ww. wzorami.


Czy dopuścicie Państwo kuchnie gazową o mocy 11,7 KW ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy kuchnię gazową o mocy 11,7 kw. Moc kuchni mieści się w tym, co Zamawiający określił w wymaganiach.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
 4. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.
 5. Załącznik nr 3 - specyfikacja szczegółowa.
 6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.
 7. Załącznik nr 5 - klauzula RODO.
 8. Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert (10.10.2019r.).
 9. Ogłoszenie  - informacja z oceny ofert (8.11.2019r.).
Oznaczenie sprawy: CKU-DG 42/2019/EFS-ZD

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli szkolnych i biurowych w ramach projektu "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga ! W dniu 18.09.2019r. nastąpiła zmiana specyfikacji. Dopisano liczbę sztuk poszczególnych mebli, zgodną z opisem w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie.
 2. Specyfikacja.
 3. Formularz ofertowy.
 4. Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania.
 5. Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert (1.10.2019r.).
 6. Ogłoszenie - informacja o unieważnieniu postępowania (1.10.2019r.).